werkveld

Introductie

Bent u als kerkenraad op zoek naar de juiste persoon voor catechese, pastoraat of toerusting? Onder Toerusting leest u meer over de mogelijkheden hbo-theologen in te schakelen in het kerkelijk werk.
Wij bieden korte trajecten als trainingen of een thema-avond, maar ook langdurige werkzaamheden kunnen door ons ingevuld worden.
Onder Studiebegeleiding of Platform hbo-theoloog kun je als (aankomend) hbo-theoloog terecht voor begeleiding, onderling contact, uitwisseling en verdieping.

Identiteit

De THGB werkt vanuit de reformatorische traditie en is verbonden met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Die verbinding is informeel en ook leden van andere kerken kunnen meedoen.

Het beleid is om zoveel mogelijk samen te werken met de bestaande kerkelijke instanties. De bemiddeling van de THGB is alleen aanvullend bedoeld.

De aangeboden activiteiten zijn kleinschalig en vallen onder de verantwoordelijkheid van de THGB. In de activiteiten naar de gemeenten wordt er samengewerkt met het Platform Persis.

Bij bemiddeling tussen kerkelijk werkers en gemeenten letten wij op de eigen identiteit van gemeente en hbo-theoloog om een zo goed mogelijke relatie tot stand te brengen. Er zijn in arbeidsrelaties echter altijd meer factoren van belang dan vooraf doorgesproken kunnen worden. De THGB draagt geen verantwoordelijkheid voor de onderlinge afspraken tussen partijen en voor de uitvoering ervan.Gereformeerde Bond

Toerusting van gemeenten

Bent u op zoek naar een goede invulling voor catechese, pastoraat of toerusting voor korte of langere tijd? Kerkelijk werkers vanuit onze pool kunnen daarin voorzien. Zij hebben allen een vierjarige opleiding en kunnen vanuit verschillende specialisaties werkzaamheden verrichten. Dat werk is ondersteunend en aanvullend, met afgebakende taken en verantwoordelijkheden.

Ook bieden we korte trajecten van toerusting via cursussen of trainingen, voor b.v. nieuwe ambtsdragers, voor bezoekwerk, rond het (missionair) pastoraal gesprek, of voor bezinning op het jeugdwerk.

Door het wegvallen van de hulp van de landelijke gemeenteadviseurs weet u misschien niet bij wie u nu moet zijn voor uw specifieke situatie. U kunt ons benaderen en dan kijken we met u naar wat we voor u kunnen betekenen.

Vraag en aanbod

Wanneer u op deze plaats zinvolle verwijzingen naar organisaties en cursussen in gedachten heeft, dan vernemen we dat graag.

Via het contactformulier kunt u ons bereiken voor een vrijblijvend advies in uw situatie. Het advies is gratis. De onkosten worden betaald uit de vergoeding die we ontvangen wanneer we concrete werkzaamheden voor u verrichten. De hoogte van deze vergoeding bepalen we in overleg met u. Indien u ons vraagt een thema- of cursusavond te verzorgen dan brengen we een bedrag ter hoogte van een preekbeurtenvergoeding in rekening.

Nieuwsberichten

Wanneer u nieuwsberichten mist, ontvangen we graag een bericht via het contactformulier.

Theologische Hogeschool вЂ˜Johannes Calvijn’

De afkorting THGB staat voor Stichting Theologische Hogeschool вЂ˜Johannes Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Geschiedenis

De THGB werd in 1985 opgericht om leraren godsdienst en kerkelijk werkers in de Nederlandse Hervormde Kerk op te leiden. De naam вЂ˜Johannes Calvijn’ is later toegevoegd. In 1992 kwam er een samenwerkingsverband met de sociale academie De Vijverberg in Ede (nu: Christelijke Hogeschool Ede) en daarna zijn steeds meer bevoegdheden overgedragen.

De stichting gaat uit van het gereformeerde belijden en hanteert de kernbegrippen Sola Fide, Sola Scriptura en Sola Gratia.

Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul is sinds mei 2015 directeur-bestuurder van de THGB en de opvolger van dr. J. (Jan) Hoek. Er is een Raad van Advies, waarin hbo-theologen zitting hebben. De directeur behartigt binnen de Commissie Theologie van de Gereformeerde Bond de belangen van de hbo-theologen. Daarvoor wordt ook contact gelegd met andere kerken en met beroepsverenigingen.

Doelstellingen

1. De THGB heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Christelijke Hogeschool Ede, waarin bepaald wordt dat er meegedacht wordt over de christelijke identiteit en het gereformeerde belijden in de opleiding. Dit meedenken betreft ook het benoemingsbeleid binnen de afdeling theologie.
2. De ondersteuning van studenten theologie (die dat wensen) in hun opleiding, vooral in de inhoudelijke verwerking van de hedendaagse vragen. Hiervoor worden circa zes bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Die ondersteuning kan speciaal vorm krijgen bij het afstuderen.
3. Aandacht voor de afgestudeerden en hun positie in gemeenten, op scholen en in zorginstellingen. Die aandacht betreft ook het bij- en nascholingsprogramma voor hbo-theologen.
4. De afstemming van de theologische opleidingen van hbo en universiteit en de mogelijkheid van doorstroming naar een vervolgopleiding.
5. Afhankelijk van de behoefte worden lezingen en andere activiteiten georganiseerd.

Begeleiding van studenten theologie

Studenten krijgen tijdens hun studie veel zaken te verwerken. Dat geldt ook voor de doordenking van de diversiteit aan opvattingen in relatie tot hun eigen identiteit.
De THGB biedt ondersteuning aan in de opleidingen te Ede, vooral in de inhoudelijke verwerking van hedendaagse vragen.
Enige onderwerpen die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest: verbond, doop, avondmaal, mensbeeld, echtscheiding en hertrouwen, occultisme en bevrijdingspastoraat, ambt en bediening, positie van de (vrouwelijke) kerkelijk werkers in de kerken.

Platform hbo-theologen

Nieuwsbrieven voor afgestudeerden

In maart 2018 is een eerste bijeenkomst in Woudenberg belegd voor afgestudeerde hbo-theologen die zich verbonden voelen met de THGB. Daar zijn plannen gemaakt om te komen tot een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt sinds juni 2018 eens per kwartaal. Belangstellenden kunnen zich hierop abonneren: nieuwsbrief [at] thgb.nl

Er bestaat een archiefmap met nieuwsbrieven en andere gegevens. De THGB houdt b.v. voor onderlinge communicatie ook een lijst van hbo-theologen bij. Deze archiefmap is vanwege privacy alleen beschikbaar wanneer u over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt. Deze kunt u via het contactformulier aanvragen.
Klik hier voor de archiefmap.

Bijeenkomst voor hbo-theologen

Op dinsdag 21 juni 2022 is een bijeenkomst voor hbo-theologen gehouden. Een verslag van deze bijeenkomst is aan te vragen via het contactformulier op deze website.

Cursus Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw

Een online nascholingscursus

Wil je als hbo-professional of student theologie meer weten over de historische achtergrond van kerken, kerkelijke richtingen en – stromingen? Via een online-cursus Nederlandse Kerkgeschiedenis 19e eeuw wordt de mogelijkheid geboden je hier verder in te verdiepen. De negentiende eeuw is tot op de dag van vandaag zeer invloedrijk voor kerk en theologie. Zie deze cursus als een aanvulling op de lessen die je tijdens de studie hbo-theologie gehad hebt. Er zijn vier colleges. Als je de cursus wilt afsluiten met een toets (voor studiepunten i.v.m. nascholing), ga je zelfstandig aan het werk met literatuur en met een opdracht de geschiedenis van je eigen, plaatselijke kerk/gemeente te beschrijven.

Docent: drs. Hendrik Jan de Bie, docent op de CHE
Digitaal onderwijs via MS Teams
Data: DV 10-01, 31-01, 28-02 en 13-03-2024 van 19.00 tot 20.30 uur. In overleg met de cursisten kunnen data en tijdstippen eventueel worden verzet.
Kosten: voor afgestudeerden / kerkelijk werkers 200 euro; voor huidige studenten geldt een gereduceerd tarief.
Punten voor de nascholing: 2,5 EC

Wijze van aanmelding en betaling: meld je (liefst uiterlijk een week voor het begin van de cursus) aan via het contactformulier op de website of via info@thgb.nl. Je ontvangt een bevestigingsmail en de nodige informatie met het rekeningnummer voor betaling.

Cursus Omgaan met spanningen in de gemeente

Een online nascholingscursus

Samen zijn we gemeente van Christus waarbij we moeten aantekenen dat er spanningen kunnen optreden die gebrokenheid aan het licht brengen. Deze cursus gaat er over hoe je zicht krijgt op het ontstaan van spanningen in de gemeente en hoe je hierin verbindend bezig kunt zijn. De christelijke gemeente bestaat uit verschillende persoonlijkheden met een scala aan gaven en dan is het natuurlijk een uitdaging om goed met elkaar in gesprek te blijven.

Vragen waarmee we aan de slag gaan zijn: Hoe kunnen we deze spanningen duiden? Wat gebeurt er tussen mensen? Wat heeft dit te maken met verschil in persoonlijkheid of verschil in leervoorkeuren of verschillen in gaven en talenten? Hoe mag er spanning bestaan, terwijl de onderlinge verbinding toch blijft? Hoe kun je begeleiden binnen deze spanningen? Hoe ga je daar als kerkenraad mee om of als predikant? Kortom vragen te over die in deze cursus uitvoerig aan de orde komen.

Docent: dhr Anne Pals, docent op de CHE
Digitaal onderwijs via MS Teams
Data: DV 06-03, 20-03, 03-04 en 17-04-2024 van 19.00-21.00 uur

Kosten voor afgestudeerden / kerkelijk werkers: 200 euro; voor huidige studenten geldt een gereduceerd tarief.
Punten voor de nascholing: 2,5 EC

Wijze van aanmelding en betaling: meld je (liefst uiterlijk een week voor het begin van de cursus) aan via het contactformulier op de website of via info@thgb.nl. Je ontvangt een bevestigingsmail en de nodige informatie met het rekeningnummer voor betaling.

Platform Persis, voor vrouwelijke kerkelijk werkers

In 2013 is een platform opgericht voor vrouwelijke kerkelijk werkers binnen de Gereformeerde Bond. Dit platform draagt de naam вЂ˜Persis’ en heeft als doel het exploreren van mogelijkheden, buiten de bestaande ambten, in het pastoraat, in catechese en toerusting, in diaconaat en missionair werk.

Persis conformeert zich aan de visie van de Gereformeerde Bond, zoals verwoord in het boek Man en vrouw in bijbels perspectief (ds. C. den Boer e.a.). In 2015 verscheen de brochure 'Geroepen vrouw'.

Platform Persis heeft een eigen website.
Contact: platformpersis [at] gmail.com

Persis

Agenda

Hier staan toekomstige activiteiten vermeld die samenhangen met onze doelstelling of werkzaamheden die we ingepland hebben.

Online cursus Kerkgeschiedenis van de 19e eeuw DV 10-01, 31-01, 28-02 en 13-03-2024 van 19.00 tot 20.30 uur

Online cursus Omgaan met spanningen in de gemeente DV 06-03, 20-03, 03-04 en 17-04-2024 van 19.00-21.00 uur

Wanneer u agendapunten mist, ontvangen we graag een bericht via het contactformulier.

Contact

U kunt contact opnemen met mw. Teunie van de Water-Luijk (of waarnemer) via het onderstaande contactformulier, of per telefoon via nummer 033 - 246 1669. Ons streven is binnen twee werkdagen te reageren op berichten via het contactformulier.
In onze privacyverklaring leest u, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.